CHỨC NĂNG ACCOUNTING


Các chức năng của phân hệ kế toán bao gồm:

  • Quản lý hóa đơn VAT (đầu vào/đầu ra): tạo mới, cập nhật danh sách hóa đơn VAT (đầu vào/đầu ra), hỗ trợ xuất bảng kê hóa đơn đầu vào/đầu ra theo chuẩn quy định.
  • Quản lý các phiếu kế toán như: phiếu thu, phiếu chi, UNC, thu qua ngân hàng, treo công nợ, kết chuyển công nợ, v.v… Hệ thống các mẫu biểu báo cáo theo hệ thống số tài khoản như: sổ tiền mặt, sổ tài khoản, sổ cái, lưu chuyển tiền tệ, cân đối kế toán, v.v …
  • Quản lý chi phí, tài sản khấu hao.
  • Quản lý danh sách Debit/Credit/Invoice, hỗ trợ tạo SOA từ các dữ liệu này.
  • Quản lý tạm ứng/thanh toán.
  • Quản lý bảng hệ thống tên gọi các loại phí. Khi đó ở các bộ phận nhập dữ liệu giá bán/giá mua sẽ chọn tên loại phí từ bảng hệ thống này.
  • Hỗ trợ công cụ nhắc nợ cho account kế toán công nợ, theo số ngày nợ cho phép của khách hàng, lặp lại mỗi tuần. Khi sử dụng, kế toán có mục ghi chú thông tin những lần nhắc nợ đó, để sau này theo dõi lịch sử đòi nợ/thanh toán.
  • Xem báo cáo công nợ khách hàng/nhà cung cấp/đại lý …